INTERRELATIONS OF IRANIAN AND RUSSIAN CULTURES: CHALLENGES AND PROSPECTS. Abstract

Maleki R.

Abstract

“Sotrudnichestvo Rossii i Irana v politicheskoy, ekonomicheskoy i kulturnoy oblastyah kak faktor ukrepleniya mira i bezopasnosti v Evrazii: Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 19 oktyabrya 2016.” Moscow, FSBEI HE MSLU, 2017, Р. 138–143.
Author of the abstract – Natalia Ginesina

Keywords

Russia, Iran, bilateral relations, dialogue of cultures.

Download text