THE OLYMPIC MOVEMENT IN ISLAMIC COUNTRIES. Abstract

Zinnatnurova A., Zinnatnurov M.

Abstract

Olimpizm: istoki, traditsii i sovremennost. Sbornik nauchnih statei Vserossiiskoy nauchno-prakticheskoi konferentsii. Voronezh, 2018, P. 579–583.
Аuthor of the abstract – Khristina Yunitskaya

Keywords

Islamic world, Olympism, physical culture, Muslim countries, the Olympic movement.

Download text