Turkmenistan in the System of International Transport Corridors. Condensed abstract

Dmitrieva E.L.

Abstract

1. “Mesto Turkmenistana v realizacii strategii “OPOP” [TURKMENISTAN’S PLACE IN THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY “OBOR”]” by Anna Serbina, Aktualnye voprosy izucheniya istorii, mezhdunarodnyh otnoshenij i kultur stran Vostoka. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Novosibirsk, 2018, P. 38–44.
2. “Turkmenistan – serdce Velikogo shelkovogo puti: v zerkale istorii i sovremennosti [TURKMENISTAN – THE HEART OF THE GREAT SILK ROAD: IN THE MIRROR OF HISTORY AND MODERNITY] by BATYR NIYAZLIEV, Mezhdunarodnaya zhizn, Moscow, 2018, № 5, Р. 111–120.
Author of the abstract – Elena Dmitrieva

Keywords

Central Asia, Turkmenistan, China, the Great Silk Road, energy cooperation, Eurasian transport and logistics system.

Download text