SOCIO-POLITICAL INSTABILITY IN KAZAKHSTAN AND KYRGYZSTAN. Condensed abstract

Schensnovich V.

Abstract

1. Ivanov E.A., Malkov S.Yu. Analiz urovnia sotsialnopoliticheskoi nestabilnosti v Kazakhstane i Kirgizii: sovremennoe sostoianie i prognoz // Sistemnyi monitoring globalnykh i regionalnykh riskov, 2020. P. 592–614.
2. Sharueva M.V. The critical issues of socio-economic development of Kyrgyzstan (The later 20th – the early 21st centuries) // Vestnik RGGU. Seriia: Evraziiskie issledovaniia. Istoriia. Politologiia. Mezhdunarodnye otnosheniia, 2021, № 3. P. 130–140.

Keywords

Kazakhstan; Kyrgyzstan; socio-political instability; Islam; elite splits; opposition; development forecasts; destabilization; economy; labor migration; interethnic conflicts.

DOI: 10.31249/rmw/2022.03.06

Download text