THE IMPACT OF THE SPECIAL MILITARY OPERATION OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN UKRAINE ON THE GEOPOLITICAL SITUATION IN THE CASPIAN REGION. Condensed abstract

Dmitrieva E.

Abstract

1. Belashchenko D.A., Sikirazh V.V. Ukrainskiy krizis kak katalizator transformacii postsovetskogo prostranstva / “Actual problems of international relations and diplomacy”: // VI International scientific and practical conference, Vitebsk, May 19– 20, 2022 – Vitebsk: VGU imeni P.M. Masherova, 2022. – 345 p.
2. Kondratev V.V. Ukrainskiy krizis i ego vliyanie na geopoliticheskuyu situaciyu v Kaspiyskom regione // Kaspiy i global'nye vyzovy. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. Sostaviteli: O.V. Novichenko [i dr.]. Astrahan, 2022. P. 636–641.

Keywords

Russia, security, Caspian region, post-Soviet space, geopolitics, Special military Operation of the Armed Forces of the Russian Federation, national interests, USA.

DOI: 10.31249/rmw/2022.03.05

Download text